Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN STUDIO-08.NL, HANDELSNAAM VAN STUDIO 08 V.O.F.

 

STUDIO-08.NL is een handelsnaam van STUDIO 08 v.o.f.

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer

E-mailadres: info@studio-08.nl

BTW nummer: 

 

Artikel 1 | Algemeen

1.1 De Algemene Voorwaarden(hierna: voorwaarden) van STUDIO -08.nl zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van STUDIO -08.nl. Door te bestellen geeft u aan met deze leveringsvoorwaarden akkoord te gaan. Op verzoek zullen deze voorwaarden kosteloos toegezonden worden. Tevens zijn deze Voorwaarden via internet te raadplegen, via http://www.studio-08.nl/algemene voorwaarden.

 

1.2 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

 

Artikel 2 | Overeenkomst en Bestelling

2.1 De overeenkomst wordt van kracht op het moment dat u de bestelling plaatst door op de knop 'Plaats bestelling' te klikken op het bestelformulier (het laatste formulier in het bestelproces met productbeschrijving en factuuradres). STUDIO 08 verwerkt uw bestelling nadat u deze bij ons heeft geplaatst door middel van het bestelformulier op de website.

 

2.2 Ter bevestiging van uw bestelling ontvang u een e-mail op het door u opgegeven e-mail adres. Indien u onverhoopt geen e-mail ontvangt, is uw bestelling toch van kracht.

 

2.3 STUDIO-08.nl doet haar best de afbeeldingen van de producten zo nauwgezet mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid. Alle afbeeldingen dienen als indicatie en zijn niet bindend voor STUDIO-08.nl.

 

2.4 De prijzen op STUDIO-08.nl zijn in euro's en inclusief 21% BTW. STUDIO 08 heeft het recht haar prijzen aan te passen. De aanpassingen gelden vanaf het moment van publicatie op de website en zijn niet geldig voor reeds bestelde artikelen.

 

2.5 STUDIO-08.nl is gerechtigd een bestelling te weigeren en/of de overeenkomst te ontbinden, indien er goede gronden zijn aan te nemen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal (kunnen) voldoen. Indien een dergelijk geval zich voordoet, deelt STUDIO-08.nl dit binnen 14 (zegge: veertien) dagen na ontvangst van de bestelling, met motivatie, aan de wederpartij mee.

 

Artikel 3 | Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen op STUDIO-08.nl zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld. STUDIO 08 kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien u redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat het om een kennelijke vergissing of verschrijving ging. Op aanbiedingen kunt u geen abonnement afsluiten.

 

3.2 De op STUDIO 08 website vermelde prijzen zijn inclusief BTW.

 

3.3 Kortingscodes, uitgegeven door STUDIO-08.nl, kunnen te allen tijde en zonder enkele opgaaf van reden op inactief worden gezet.

 

Artikel 4 | Verzendkosten

4.1 STUDIO-08.nl rekent 5 euro verzendkosten binnen Nederland. Bij geplaatste bestellingen boven de 100 euro rekent STUDIO-08.nl geen verzendkosten.

 

Artikel 5 | Levering

5.1 STUDIO-08.nl streeft ernaar om uw bestelling binnen Nederland binnen 24 uur na ontvangst van de betaling te verzenden. Uiterlijk zal het artikel binnen 5 dagen na bestelling worden geleverd. Is dit niet mogelijk (omdat de bestelling bijvoorbeeld tijdelijk niet op voorraad is) of een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u binnen 48 uur (zegge: achtenveertig) na plaatsing van de bestelling bericht. In dat geval heeft u het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.

 

5.2 U bent verplicht de verkochte producten af te nemen op het moment waarop deze u ter beschikking worden gesteld.

 

5.3 Indien STUDIO-08.nl gegevens van u nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat u deze juist en volledig aan STUDIO-08.nl ter beschikking heeft gesteld.

 

5.4 Indien u zelf een verkeerd adres hebt opgegeven voor de levering, dan zijn de extra verzendkosten voor uw eigen rekening.

Artikel 6 | Verzending & Transport

6.1 Gedurende het transport van de producten zal STUDIO-08.nl het risico dragen in geval van schade, diefstal of verlies van de producten. Het risico gaat op u over op het moment van aflevering.

 

6.2 STUDIO 08 verzendt pakketten via de pakketpost-dienst van PostNL. 

 

6.3 De bezorger van PostNL laat een kennisgeving achter bij geen gehoor (wanneer u niet thuis bent). Als u bij de tweede bezorgpoging niet thuis bent, vindt u een bericht in uw brievenbus met het adres van het Postkantoor waar uw pakket vanaf de volgende werkdag 15:00 uur voor u klaar ligt. U heeft twee weken de tijd om uw pakket op het Postkantoor op te halen, daarna gaat het retour naar de afzender.

 

Artikel 7 | Betalen en Betaalmogelijkheden

7.1 Bij STUDIO-08.nl kunt u kiezen uit 3 (zegge: drie) veilige manieren van betalen: iDeal, Mastercard en Visa.

 

7.2 Betalingen met Mastercard, Visa of iDeal verlopen via beveiligde verbindingen van Mollie. Mollie behoort tot de meest betrouwbare betaalplatformen van Nederland.

 

7.3 STUDIO 08 blijft volledig eigenaar van alle geleverde producten tot het moment dat de aankoopprijs en eventuele andere STUDIO-08.nl verschuldigde bedragen volledig zijn voldaan.

 

Artikel 8 | Zichttermijn

8.1 STUDIO-08.nl  streeft ernaar dat al haar klanten tevreden zijn over de aankoop bij STUDIO-08.nl. Wanneer u niet tevreden bent over uw aankoop, kunt u na ontvangst van de goederen deze, zonder opgaaf van redenen, binnen 14 (zegge: veertien) dagen terugzenden naar:

 

STUDIO 08

Spiegelstraat 30

1405 HX BUSSUM

 

U kunt de overeenkomst ontbinden of de artikelen ruilen. Hiervan hoort STUDIO-08.nl binnen 14 (zegge: veertien) dagen via het contactformulier op de website op de hoogte worden gesteld. 

 

8.2 De kosten van terugzending zijn voor uw rekening

 

8.3 Badkleding en lingerie worden, wegens hygiënische redenen niet retour genomen door STUDIO 08.

 

8.4 Terugbrengen of -zenden of ruilen is alleen mogelijk wanneer het artikel in onbeschadigde, verpakte staat is, niet is gedragen of gewassen en  is voorzien van originele en onbeschadigde verpakking en kaartjes. STUDIO 08 behoudt zich het recht voor geretourneerde artikelen te weigeren. Dit gebeurt echter alleen als het artikel naar mening van STUDIO-08.nl niet aan de bovengenoemde voorwaarden voldoet.

 

8.5 Mocht u het artikel willen ruilen dan dient u STUDIO-08.nl hiervan binnen 14 (zegge: 14) dagen na ontvangst op de hoogte te stellen via het contact formulier op de website. Hierin dient u te melden dat u een artikel wilt ruilen, uw klantnummer, de titel van het artikel en het artikelnummer van het te ruilen artikel en aan te geven welk artikel u als vervanging wilt ontvangen. Zodra wij het te retourneren artikel hebben ontvangen en gecontroleerd sturen wij u het nieuwe artikel toe.

 

8.6 Mocht u het artikel willen terugzenden en uw geld terug willen dan dient u STUDIO-08.nl hiervan op de hoogte te stellen via het contactformulier op de website, binnen 14 (zegge: 14) dagen na ontvangst. Hierin dient u te melden dat u een artikel wilt terugzenden, uw klantnummer, de titel van het artikel en het artikelnummer. De terugbetaling (dat is exclusief de reeds betaalde bezorgkosten) zal na ontvangst en controle uiterlijk binnen 14 (zegge: veertien) dagen plaatsvinden.

 

8.7 Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, exclusief leveringskosten en in ieder geval niet later dan 14 (zegge: veertien) dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen. 

 

Artikel 9 | Aansprakelijkheid

9.1 De aansprakelijkheid van STUDIO-08.nl voor directe of indirecte schade, veroorzaakt door een bij haar aangeschaft artikel, is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de verkoopprijs van het artikel, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van STUDIO-08.nl 

 

Artikel 10 | Overmacht

10.1 In dit artikel wordt onder overmacht verstaan: alle tekortkomingen welke STUDIO-08.nl niet aan te rekenen zijn.

 

10.2 In geval van overmacht waardoor STUDIO-08.nl niet aan haar verplichtingen kan voldoen worden de verplichtingen opgeschort voor een duur van de overmachttoestand.  Na 30 (zegge: dertig) dagen hebben beide partijen het recht de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder recht op enige (schade)vergoeding.

 

Artikel 11 | Garantie

11.1 STUDIO-08.nl garandeert dat de door ons te leveren artikelen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. Bij gebruik buiten Nederland dient u zelf te verifiëren of het gebruik van het artikel geschikt is voor het gebruik aldaar.

 

11.2 U dient de geleverde producten op het moment van levering, en in ieder geval binnen het gestelde zichttermijn, te onderzoeken. Daarbij behoort u te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.

 

11.3 Na verloop van de in artikel 8.1 genoemde termijn is STUDIO-08.nl gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen.

 

11.4 De in dit artikel genoemde garantie vervalt wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van STUDIO-08.nl, u of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht wijzigingen aan te brengen aan het betreffende product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.

 

Artikel 12 | Geschillen

12.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbijSTUDIO-08.nl partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. 

 

12.2 STUDIO-08.nl zal altijd proberen een klacht in goed overleg met u op te lossen. Mocht er niet gezamenlijk een oplossing gevonden worden dan dient een geschil door de meest gerede partij voorgelegd te worden aan de bevoegde echter in het arrondissement Amsterdam.

 

Artikel 13 | Copyright foto's en afbeeldingen

13.1 Op alle foto's en afbeeldingen die getoond zijn/worden op STUDIO-08.nl uit copyright van toepassing, ongeacht de manier van verspreiden of de vorm waarin zij geleverd zijn. Zonder schriftelijke toestemming van STUDIO-08.nl mogen de foto's en afbeeldingen op geen enkele manier openbaar gemaakt worden of verveelvoudigd.

 

13.2 Als u toch gebruik maakt van enige foto of afbeelding zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van STUDIO-08.nl, wordt u gesommeerd het gebruik te staken en tevens wordt een schadeclaim ingediend.


instagram

Powr.io content wordt niet weergegeven als gevolg van je huidige cookie-instellingen. Klik op het cookiebeleid (functioneel en marketing) om akkoord te gaan met het cookiebeleid van Powr.io en de content te bekijken. Je kunt hierover meer lezen in de privacyverklaring van Powr.io.

facebook

inschrijven nieuwsbrief

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.